Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sprogalin.bipszkola.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-07-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. (powód: Informacje wprowadzone wcześniej przy braku wymogów prawnych.)
  2. 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych. (powód: Informacje wprowadzone wcześniej przy braku wymogów prawnych.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Bąk , adres e-mail: dyrektor@sprogalin.mosina.pl , telefon: 618 930 804.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła odpowie na żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub  jej elementu.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:

ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa

Telefon: 22 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Adres korespondencyjny: ul. Nowogrodzka 1/3/5 , 00-513 Warszawa

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście główne do budynku jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych - brak schodów i progów. Wejście do budynku od strony boiska zawiera podjazd umożliwiający wjazd osobom niepełnosprawnym.

Dostosowanie korytarzy

wszystkie korytarze są dostępne - brak schodów i progów

Dostosowanie wind

nie ma potrzeby wind - budynek w całości parterowy

Dostosowanie parkingów

przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych

Dostępność tłumacza języka migowego

możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Dodatkowe informacje

 Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
  • Linki otwierają się w tym samym oknie, dzięki czemu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła - materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu za pomocą odpowiednich ikon.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

 

Jeszcze większa dostepność

Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Deklaracja poprawy dostępności

Szkoła dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2020 17:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Kondziela
Ilość wyświetleń: 28
21 września 2020 21:13 (Agnieszka Byczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 21:12 (Agnieszka Byczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 21:05 (Agnieszka Byczyńska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
MOTTO: "Przyjazna szkoła w wyjątkowym miejscu"::Obwodem szkoła obejmuje uczniów z czterech wsi: Rogalina, Radzewic, Mieczewa oraz Świątnik. ::Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta w Mosinie.::MOTTO: "Przyjazna szkoła w wyjątkowym miejscu"::Obwodem szkoła obejmuje uczniów z czterech wsi: Rogalina, Radzewic, Mieczewa oraz Świątnik. ::Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta w Mosinie.::